2021

Wspólna uchwała Komitetów Naukowych i Problemowych Wydziału I PAN
W sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Uchwała nr 1/2021 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 4 marca 2021 r.
W sprawie wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Uchwała nr 2/2021 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 17 maja 2021 r.
W sprawie poparcia stanowiska KRASP w związku z projektem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 3/2021 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 4 października 2021 r.
W sprawie zaopiniowania kandydatki na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 4/2021 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 4 października 2021 r.
W sprawie składu polskiej delegacji na Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu w 2023 roku

Załącznik do Uchwały nr 4/2021 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 4 października 2021 r.
Skład polskiej delegacji na Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu w 2023 r.

2020

Uchwała nr 1/2020 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 7 października 2020 r.
W sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Uchwała nr 2/2020 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 7 grudnia 2020 r.
W sprawie sytuacji w nauce polskiej

Uchwała nr 3/2020 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 30 grudnia 2020 r.
W sprawie pozycji czasopism slawistycznych w Wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 4/2020 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 30 grudnia 2020 r.
W sprawie punktacji czasopisma „Slavia Orientalis” w Wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 5/2020 Komitetu Słowianoznawstwa PAN z dnia 30 grudnia 2020 r.
W sprawie Wniosku Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o poparcie Wniosków Wydziału skierowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie punktacji czasopism Wydziału w Wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego