Drukuj

Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN w dniu 14 września 2020 r. w trybie zdalnym.

Posiedzenie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom rozpoczęło się o godzinie 11.00.

W części naukowej posiedzenia odbyła się dyskusja nad referatem Pani dr hab. Elżbiety Kaczmarskiej z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Referat zatytułowany: „Wykorzystanie korpusu paralelnego do konfrontatywnych badań językoznawczych” został udostępniony wcześniej w formie nagrania wideo. W trakcie posiedzenia Referentka została poproszona o przedstawienie głównych tez swojego referatu. Dr hab. Elżbieta Kaczmarska w swoim wystąpieniu podkreśliła uniwersalny charakter narzędzi korpusowych, nie tylko jako pomocy językoznawcom, ale także literaturoznawcom, kulturoznawcom, czy badaczom wizerunku, poruszyła również kwestię błędów możliwych w badaniach korpusowych i zasady ograniczonego zaufania wobec automatycznych metod badawczych, a także możliwych usprawnień tych narzędzi.

W dyskusji nad referatem udział wzięli: Prof. Prof. Tadeusz Lewaszkiewicz, Janusz Siatkowski, Dorota Rembiszewska, Zbigniew Greń, Jan Sokołowski. Poruszono kwestie możliwości tworzenia korpusów języków łużyckich, roli praskiego ośrodka badań korpusowych w porównawczych badaniach slawistycznych, korpusów gwarowych, korpusów równoległych, oraz korpusowych badań porównawczych.

W części administracyjno-organizacyjnej omawiano następujące sprawy:

1. kandydatów Komitetu do nagród Wydziału I PAN za rok 2020. Komitet, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie zgłoszenia publikacji „Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe” (Warszawa 2018), autorstwa prof. dr hab. Janusza Siatkowskiego i dr hab. Doroty Rembiszewskiej, prof. IS PAN;

2. sprawozdania ze zdalnego posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Slawistów z 27-28 sierpnia 2020 r., które dotyczyło przygotowywanego Kongresu Slawistycznego w Paryżu. Relację z posiedzenia przedstawił Przewodniczący Komitetu, prof. dr hab. Zbigniew Greń, sprawujący funkcję przedstawiciela Polski w MKS. W trakcie posiedzenia MKS omawiano projekt tematyki Kongresu, planowany kalendarz działań związanych z organizacją Kongresu, sprawę kwot narodowych dla uczestników obrad plenarnych na Kongresie, oraz zasad publikacji materiałów kongresowych. W dyskusji nad tym punktem posiedzenia udział wzięli Prof. Prof. Bogusław Zieliński, Ryszard Grzesik, Feliks Czyżewski.

W sprawach innych, oprócz dyskusji na tematy bieżące, zwłaszcza związane z funkcjonowaniem w dobie pandemii, Komitet w głosowaniu jawnym zatwierdził zmiany w składzie Rady Naukowej czasopisma Slavia Orientalis, oraz na wniosek dr hab. Adriana Jusupovicia, członka Akademii Młodych Uczonych, wyraził poparcie dla apelu o nieograniczanie kwoty grantów Komisji Europejskiej.

Our website is protected by DMC Firewall!